Calendar

MonthWeekDay
November 2020
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 26, 2020 October 27, 2020 October 28, 2020 October 29, 2020

5:30 pm: VFW Charitable Bingo

October 30, 2020 October 31, 2020 November 1, 2020
November 2, 2020 November 3, 2020 November 4, 2020 November 5, 2020

5:30 pm: VFW Charitable Bingo

November 6, 2020 November 7, 2020 November 8, 2020
November 9, 2020 November 10, 2020 November 11, 2020 November 12, 2020

5:30 pm: VFW Charitable Bingo

November 13, 2020 November 14, 2020 November 15, 2020
November 16, 2020

5:30 pm: Hospital Board Meeting

November 17, 2020 November 18, 2020 November 19, 2020

5:30 pm: VFW Charitable Bingo

November 20, 2020 November 21, 2020

5:00 pm: Gospel Sing - Point Blank Baptist Church

6:00 pm: Gospel Sing - Remnant Faith, Pegoda

November 22, 2020
November 23, 2020 November 24, 2020 November 25, 2020 November 26, 2020

5:30 pm: VFW Charitable Bingo

November 27, 2020 November 28, 2020

6:00 pm: Gospel Sing - Sebastapol Community Church

November 29, 2020
November 30, 2020 December 1, 2020 December 2, 2020 December 3, 2020

5:30 pm: VFW Charitable Bingo

December 4, 2020 December 5, 2020 December 6, 2020